Årsmöte

Kallelse Årsmöte 2024


Söndagen den 24 mars kallas föreningens medlemmar till årsmöte klockan 15.00

Mötet arrangeras i vår lokal på Höjdgatan 7.

Efter årsmötet arrangerar vi söndagsdans ca 18.00-20.00 

 

Föreningen bjuder på enklare fika under mötet och efter att mötet har avslutats (innan söndagsdansen) bjuder föreningen på smörgåstårta.

Glöm inte bort att anmäla er till Årsmötet, precis som du anmäler dig till en kurs. Detta så vi får koll på hur många vi blir och kan fixa fika som passar och räcker till alla, har du allergier får du gärna ange det vid anmälan.


Föreningens Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser och verksamhetsplan med budget, inkomna förslag och motioner kommer att mejlas ut till alla som anmält sig. För att ta del av ovanstående dokument utan att anmäla dig till mötet kan du skicka ett mejl till info@rockyou2.se så bifogar vi det digitalt. Detta sker senast en vecka innan mötet.


Anmäl dig gärna till årsmötet:

Årsmöte 2024 - Dansklubben Rock You 2


Du hittar även länk till anmälan under fliken KurserFöredragningslista (21 § Ärenden vid årsmötet):

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år;
  d) två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens medlemmar delta;
  e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  f) beslut om ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Utdrag ur stadgar:


17 §  Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna. Senare ska förslag till föredragningslista tillhandahållas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt, dock senast tre veckor före mötet. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.


Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


18 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet


Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


19 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap för ny medlem har beviljats minst fyra veckor före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter för ny medlem har betalats senast fyra veckor före årsmötet och för föregående års medlem senast 3 dagar före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.


20 §  Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud som ska vara annan röstberättigad medlem. Ombud får enbart företräda en annan medlem. Ombud ska vid årsmöte uppvisa fullmakt från den medlem hen företräder. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets början återkalla sin fullmakt. Medlem som vill utnyttja ombud ska innan årsmötet meddela styrelsen om detta.


Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.


Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.